Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 11 2017

6998 862b 350
Reposted fromRuisu-kun Ruisu-kun viahalotoja halotoja
wruchujednostajniepopierdolonym
8553 5799
wruchujednostajniepopierdolonym
wruchujednostajniepopierdolonym
Reposted fromusefuldiy usefuldiy viahalotoja halotoja
wruchujednostajniepopierdolonym
Prawdziwe opanowanie jest wówczas, gdy zamiast podnieść głos, podnosisz tylko brew.
— ledwie poukładane
Reposted fromnatory natory viahalotoja halotoja
wruchujednostajniepopierdolonym
wruchujednostajniepopierdolonym
6277 bd05 350
Reposted fromkonwalia konwalia viahalotoja halotoja
wruchujednostajniepopierdolonym
9941 cca6 350
Reposted frombluepanda bluepanda viahalotoja halotoja
wruchujednostajniepopierdolonym
wruchujednostajniepopierdolonym
W każdym razie mamy do siebie jakąś słabość, to jest ważne.
— Listy na wyczerpanym papierze
Reposted fromvioloncelliste violoncelliste viahalotoja halotoja
wruchujednostajniepopierdolonym
9612 0604 350
Reposted fromrol rol viahalotoja halotoja
wruchujednostajniepopierdolonym
8704 3d58 350
Reposted frombittersweetxoxo bittersweetxoxo viahalotoja halotoja
wruchujednostajniepopierdolonym
5166 35b9 350
Reposted fromsz4kal sz4kal viahalotoja halotoja
4848 2d3a 350
Reposted fromunco unco vialekkaprzesada lekkaprzesada
wruchujednostajniepopierdolonym
wruchujednostajniepopierdolonym
Wspomnienie jest jedynym rajem, z którego nikt nas nie może wypędzić.
— Jean-Paul Sartre
wruchujednostajniepopierdolonym

Jesteś naraz, zarówno spokojem i zamieszaniem w moim sercu.

— Franz Kafka

Reposted fromUndomiel Undomiel vialekkaprzesada lekkaprzesada
4528 6fc3 350
Reposted fromtwice twice vialekkaprzesada lekkaprzesada
wruchujednostajniepopierdolonym
Nie mów, że kochasz, dopóki nie jesteś pewien, unikaj słów wielkich jak góry, bo im wznioślejsze, w tym większe spada się potem przepaście.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromxalchemic xalchemic viahalotoja halotoja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl