Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 09 2017

wruchujednostajniepopierdolonym
4768 a278 390
Kwurwiłamsię!
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viamiamor miamor
wruchujednostajniepopierdolonym
- Trzeba wiedzieć, kiedy odpuścić. - Ja nigdy nie odpuszczam, ja odkładam na później.
— "Pierwsza miłość"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamay29th may29th
wruchujednostajniepopierdolonym
4558 0bda 390
czy doczekał
wruchujednostajniepopierdolonym
7378 a435 390
Reposted fromagooola agooola viaoskus oskus
wruchujednostajniepopierdolonym

Ciało pamięta przelotny dotyk, parę godzin bycia z kimś zostaje na lata. Zapach włosów, potu, wilgotności przepływa znikąd w środku dnia. W inżynierii nazywa się to pamięcią plastyczną materiału, w chemii pamięcią substratu. W życiu - tęsknotą.

Reposted fromborn2die born2die viapozakontrola pozakontrola
wruchujednostajniepopierdolonym
W pewnym momencie musisz zdać sobie sprawę, że pewne osoby mogą być w twoim sercu ale nie w twoim życiu, niestety.
wruchujednostajniepopierdolonym
7435 02ee 390
Anna Gosławska-Lipińska (Ha-Ga), 1966
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viapozakontrola pozakontrola
wruchujednostajniepopierdolonym
0746 7a1e 390
Reposted fromretaliate retaliate viapozakontrola pozakontrola
wruchujednostajniepopierdolonym
6608 0fa3 390
Anna Gosławska-Lipińska (Ha-Ga), 1961
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viapozakontrola pozakontrola
wruchujednostajniepopierdolonym
8750 f6e4 390
Reposted fromnezavisan nezavisan viairmelin irmelin

June 07 2017

wruchujednostajniepopierdolonym
7608 f6d1 390
Reposted fromAmaya-chan Amaya-chan viashitsuri shitsuri
wruchujednostajniepopierdolonym
0995 e860 390
Reposted fromscorpix scorpix viapiehus piehus
wruchujednostajniepopierdolonym
nie spierdol tego.
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viashitsuri shitsuri
wruchujednostajniepopierdolonym
7549 8a03 390
Reposted fromniee niee viashitsuri shitsuri
wruchujednostajniepopierdolonym
6987 1354 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viapierot pierot
wruchujednostajniepopierdolonym
8125 5c22
Reposted fromzciach zciach viashitsuri shitsuri
wruchujednostajniepopierdolonym
8124 a90a
Reposted fromzciach zciach viashitsuri shitsuri
wruchujednostajniepopierdolonym
7492 1720 390
celebrate every tiny victory ♡
wruchujednostajniepopierdolonym
wruchujednostajniepopierdolonym
7349 da46 390
Reposted frommyu myu viapodprzykrywka podprzykrywka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl