Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2017

wruchujednostajniepopierdolonym
1744 1b8c 390
wruchujednostajniepopierdolonym
8799 a067 390
0842 68bb 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viazapachsiana zapachsiana
wruchujednostajniepopierdolonym
3416 5506 390
wruchujednostajniepopierdolonym
8218 c7a7 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viazapachsiana zapachsiana
wruchujednostajniepopierdolonym

May 22 2017

wruchujednostajniepopierdolonym
3864 5bea 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaHoHo HoHo
wruchujednostajniepopierdolonym
Fizyka
Reposted fromPawelS PawelS viaHoHo HoHo
6625 648b 390
Reposted fromPrzygnebiona Przygnebiona viaHoHo HoHo
wruchujednostajniepopierdolonym
6840 1497 390
jedynym złym krokiem jest ten niezrobiony!
[przyklejone w tramwaju, 8 X '13]
Reposted fromholdyourbreath holdyourbreath viaHoHo HoHo
wruchujednostajniepopierdolonym
- Bukowski "Miłość to piekielny pies"
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaHoHo HoHo
wruchujednostajniepopierdolonym
2454 83c5 390
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaHoHo HoHo
wruchujednostajniepopierdolonym
4382 5949 390
Reposted fromPoranny Poranny viaHoHo HoHo
wruchujednostajniepopierdolonym
wruchujednostajniepopierdolonym
I nie robić z prostych spraw emocjonalnych labiryntów.
— Pidżama Porno
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaHoHo HoHo
wruchujednostajniepopierdolonym
7970 125c 390
Reposted fromxalchemic xalchemic viaHoHo HoHo
wruchujednostajniepopierdolonym
0074 9e42 390
Reposted fromLadykwa Ladykwa viaHoHo HoHo
wruchujednostajniepopierdolonym
Czekasz na ten dzień. Idziesz. Chlasz. Pierdolisz głupoty.  Przez chwilę jesteś szczęśliwy. Wracasz. Nie wysypiasz się.  I zaczynasz kolejny nic nie warty dzień w swoim życiu. Codzienność.
Reposted fromautonomia autonomia viaHoHo HoHo
wruchujednostajniepopierdolonym
1864 c3ad 390
Reposted frommaardhund maardhund viaHoHo HoHo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl